கள்ளகுறிச்சி கிளை – தாவா

விழுப்புரம் மேற்கு கள்ளகுறிச்சி கிளை சார்பாக 24.8..2015 விளாந்தாங்கள் ரொடு பகுதியல் தனிநபர் தாவா நடைப்பெறறது.