“கயவர் சூள்சியில் நாளை சமுதாயம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வத்தலகுண்டு