“கயவர்கள் சூள்சில் நாளை ளைசமுதாயம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வத்தகுண்டு