கண் சிகிச்சை முகாம் – ராஜகம்பீரம் கிளை

சிவகங்கை மாவட்டம் ராஜகம்பீரம் கிளை சார்பில்
16-08-2015 அன்று கண் சிகிச்சை மூகாம் நடைபெற்றது.