“கட்டுப்படுதல் & பொறுமை (மாணவரணி)” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆறாம்பண்ணை