“உள்ளரங்க பயான் – “அழைப்பு பணியின் அவசியம்”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை