உறவும் பிரிவும் அல்லாஹுகாஹ – இனாம் குளத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் இனாம் குளத்தூர் கிளையில் கடந்த 07-06-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரரி ரம்ஜான் பேகம் அவர்கள்  
”உறவும் பிரிவும் அல்லாஹுகாஹ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….