“உணர்ந்து செல்வோம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கொருக்குப்பேட்டை