“இஸ்லாம் கூறும் ஒழுக்கம் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – திண்டல்