இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிப் புள்ளி) 5-9-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 5-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: ஹாமீன் இப்ராஹீம்
தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் (உச்சிப்புளி)
நேரம்: 48:57 min
அளவு: 58.02 MB

  • image5-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி