“இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – ஜாம்பஜார் கிளை