“இஸ்லாம் ஒர் இனிய மார்க்கம் – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி கிளை” இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி