“இஸ்லாமும் இன்றைய முஸ்லிம் பெண்களும்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – தொணடி