இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெரியார்தாசன் உம்ராவை நிறைவேற்றினார்!

சமீபத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெரியார்தாசன் (தற்போது அப்துல்லாஹ்) கடந்த சனிக்கிழமை (13-3-2010) புனித உம்ராவை நிறைவேற்றியுள்ளார். அவர் உம்ராவை நிறைவேற்றுகைகயில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்!