“இஸ்லாத்தில் புகுந்த அனாச்சாரங்கள்” பேனர் தஃவா – பண்டாரவாடை