இலவச புக் ஸடால் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
23.08.2015 அன்று இலவச புக் ஸடால் போடப்பட்டது.