” இறைவனின் நன்றி மறந்தோர்.” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – போரூர் கிளை