“இறையச்சதோடு தொழுகை” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பர்கத்நகர்