இன்ஷா அல்லாஹ் திருவாரூரில் மாபெரும் சமுதாய விழிப்புணர்வு மாநாடு

இன்ஷா அல்லாஹ் திருவாரூரில் மாபெரும் சமுதாய விழிப்புணர்வு மாநாடு. இதில் பி.ஜே, அல்தாஃபி மற்றும் பலர் உரையாற்றுகின்றனர்.