“இன்று ஓர் தகவல் -(மகரிப் தொழுகைக்கு பிறகு )” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சிதம்பரம் கிளை.