இந்த ஆண்டு TNTJ டிசம்பர் 6 போராட்டம் நடத்தாதது ஏன்? Video

இந்த ஆண்டு TNTJ டிசம்பர் 6 போராட்டம் நடத்தாதது ஏன்?

விளக்கம் பி.ஜே

Download Here (right click and save link as)