இந்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள NRI களுக்கான 12X7 Help Line

வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனை குறித்து உலகின் எந்த பகுதியில் இந்தும் உதவி கோற இந்திய அரசு 12X7 Help Line ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது:

தொலை பேசி எண்:

1800113090
911140503090

nrihelp

தகவல்: சிராஜ்