இணைவைப்பு பொருள் அகற்றம் – டவுண் கிளை

நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் டவுண் கிளை சார்பாக
25-10-2015 அன்று ஒரு இடத்தில் இணைவைப்பு பொருள் அகற்றப்பட்டது.