“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – மாவட்டம் சார்பாக‌