“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – திருவள்ளூர் கிளையில்