“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – கீழக்கரை தெற்கு கிளை