“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – சமயபுரம் நகர கிளை