“இணைவைத்தல் பெரும் பாவமே” நூல் விநியோகம் – திண்டல்