“இணைவைத்தலின் விபரீதங்கள் ” தனி நபர் தஃவா – சமயபுரம் நகர கிளை