“ஆண்கள் பயான் – “ஏகத்துவம் இணைவைப்பும்”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – சுல்தான்பேட்டை