“அவதூரு சொல்ல அஞ்சுவோம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வடலூர்