அல்லாஹ்வை சார்ந்தவார்களாக – பஹ்ரைன் மண்டல பயான்

பஹ்ரைன் மண்டலம் சார்பாக கடந்த 02-05-2014 அன்று பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முனீப் அவர்கள் ”அல்லாஹ்வை சார்ந்தவார்களாக” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………..