அல்லாஹ்வின் பண்புகள் – கோட்டார் கிளை பெண்களுக்கான குர் ஆன் வகுப்பு

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளையில் கடந்த 05-10-2013 அன்று பெண்களுக்கான குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ஷாஜிதா அவர்கள் ”அல்லாஹ்வின் பண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………….