“அல்லாஹ்வின் நிழலை தவிர வேறு நிழலே இல்லாத அந்த நாள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பஜார் கிளை