“அல்லாஹ்வின் கருணையும் வல்லமையும்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதுரவாயல் கிளை