அல்ஆதியாத் அத்தியாயத்தின் விளக்கம் – தக்கலை கிளை குர் ஆன் வகுப்பு

குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில் கடந்த 04-10-2013 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில்  சகோ.லுக்மான் தாவூதி அவர்கள் ”அல்ஆதியாத்
அத்தியாயத்தின் விளக்கம்” என்ற  தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………