“அல்அமீன்காலணி” இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – அல்அமீன்