“அனைத்து உயிர்களும் மரணத்தை சுவைத்தே ஆகவேண்டும் (பெண்கள் பயான்)” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – எஸ். பி. பட்டிணம் கிள