“அடுத்தது என்ன. மற்றும் பல தலைப்புகள்.” மார்க்க விளக்க டிவிடி விநியோகம் – புருனை.