கர்நாடகா

தலைவர் K. அப்துல் ரஹ்மான் 9980544988
செயலாளர் S. சலீம் 9845972922
பொருளாளர் M .முஹம்மத்  இப்ராஹீம் 9591984687

சிமோகா

தலைவர்: அமீர் சுல்தான் 09901580188
செயலாளர்: ஜாஹீர் 09448318177
பொருளாளர்: முஹம்மது யூசுப் 09342576015

பேங்களூர்

தலைவர்: அப்துல்லாஹ் 09880127125
செயலாளர்: மைதீன் 09880223568
பொருளாளர்: கமாலுத்தீன் 09980505549