நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - வள்ளியூர்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – வள்ளியூர்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் வள்ளியூர் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: குழந்தை வளர்ப்பு உரையாற்றியவர்: சேக் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 20 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - விக்கிரமசிங்கபுரம்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – விக்கிரமசிங்கபுரம்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிமார்கள் வரலாறு தொடர்பயான் உரையாற்றியவர்: ஜப்பார் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 20 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - நெல்லை டவுண்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நெல்லை டவுண்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் நெல்லை டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: யார் அந்த நரகவாசிகள் உரையாற்றியவர்: சலீம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - நெல்லை டவுண்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நெல்லை டவுண்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் நெல்லை டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: யார் அந்த நரகவாசிகள் உரையாற்றியவர்: சலிம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - நெல்லை டவுண்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – நெல்லை டவுண்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் நெல்லை டவுண் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: யார் அந்த நரகவாசிகள் உரையாற்றியவர்: சலீம் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 20 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - மேலப்பாளையம்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மேலப்பாளையம்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 17/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிமார்கள் வரலாறு உரையாற்றியவர்: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - மேலப்பாளையம்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மேலப்பாளையம்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி உரையாற்றியவர்: நபிமார்கள் வரலாறு நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி - பள்ளக்கால் பொதுக்குடி

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பள்ளக்கால் பொதுக்குடி

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் பள்ளக்கால் பொதுக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 18/06/2016 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: நபிவழி உரையாற்றியவர்: இஸ்மாயில் நேர அளவு (நிமிடத்தில்): 30 மர்கஸ்/வீடு...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |  
நூல் விநியோகம் - மேலப்பாளையம்

நூல் விநியோகம் – மேலப்பாளையம்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/06/2016 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைப்பு: உணர்வு மொத்த மதிப்பு: 2000 மொத்த எண்ணிக்கை: 200...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் நூல் விநியோகம்  |  
நடமாடும் நூலகம் - மேலப்பாளையம்

நடமாடும் நூலகம் – மேலப்பாளையம்

Friday, July 1, 2016 5:30

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை கிழக்கு மாவட்டம் மேலப்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/06/2016 அன்று நடமாடும் நூலகம் நடைபெற்றது....

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் கேடகிரிதேவையில்லை  |