நீங்கள் தேடிய வார்தை இடம் பெற்றுள்ள செய்தி(கள்):

“ரூ 5000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

Monday, November 30, 2015 18:54

பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: கபீர்நிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் வாழ்வாதார உதவி  |  

“ரூ 3000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

Monday, November 30, 2015 18:54

பொருள்: ரூ 3000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: ஹாஜாநிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் வாழ்வாதார உதவி  |  

“குடும்பவியல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மதுக்கரை

Monday, November 30, 2015 18:54

சொற்பொழிவு தலைப்பு: குடும்பவியல்உரையாற்றியவர்: ஜரீனாமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/15கிளை: மதுக்கரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி  |  

“பெண்கள்பயான் – முன்னோர்களின் வழியும் ,இணைவைப்பும் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மேற்கு கிளை காரைக்கால் மாவட்டம்

Monday, November 30, 2015 18:52

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள்பயான் - முன்னோர்களின் வழியும் ,இணைவைப்பும்உரையாற்றியவர்: ரெஜினா ஆலிமாமண்டபம்/மர்கஸ்: வீடுநிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-15கிளை: மேற்கு கிளை காரைக்கால் மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி  |  

“ரூ 5000/-” வாழ்வாதார உதவி – மாவட்டம் சார்பாக

Monday, November 30, 2015 18:52

பொருள்: ரூ 5000/-வழங்கப்பட்ட நபரின் பெயர்: சபியாநிகழ்ச்சி தேதி: 25-11-15கிளை: மாவட்டம் சார்பாக...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் வாழ்வாதார உதவி  |  

“” சமுதாயப் பணி – கிழக்கு கிளை

Monday, November 30, 2015 18:51

என்ன பணி: நிலவேம்பு கசாயம் குடிக்கும் முகாம்நிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-15கிளை: கிழக்கு கிளைபுகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் இதர சேவைகள்  |  

“குழு தாவா –இணைவைப்பு ” தனி நபர் தஃவா – மேற்கு கிளை காரைக்கால் மாவட்டம்

Monday, November 30, 2015 18:51

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: குழு தாவா --இணைவைப்புநிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-15கிளை: மேற்கு கிளை காரைக்கால் மாவட்டம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 20...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் தனி நபர் தஃவா  |  

“பெண்கள்பயான் -பெண்களும் இணைவைப்பும் ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கிழக்கு கிளை

Monday, November 30, 2015 18:50

சொற்பொழிவு தலைப்பு: பெண்கள்பயான் -பெண்களும் இணைவைப்பும்உரையாற்றியவர்: அசாருதீன்மண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-15கிளை: கிழக்கு கிளைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி  |  

“நபிவழியை மறந்த பெண்கள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – மடுகரை

Monday, November 30, 2015 18:50

சொற்பொழிவு தலைப்பு: நபிவழியை மறந்த பெண்கள்உரையாற்றியவர்: கடலூர் மாவட்ட பேச்சாளர் மவ்லவி இப்ராஹீம் பிர்தவ்சிமண்டபம்/மர்கஸ்: வீடுநிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-2015கிளை: மடுகரைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி  |  

“வரதட்சணையினால் தடம் புரள்தல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அம்பை

Monday, November 30, 2015 18:49

சொற்பொழிவு தலைப்பு: வரதட்சணையினால் தடம் புரள்தல்உரையாற்றியவர்: ஷேக் செய்யதலிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 28-11-2015கிளை: அம்பைநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

இந்த பிரிவில் உள்ள மற்ற செய்திகள் உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி  |