இலங்கை இறையில்லத்திற்காக வாரி வழங்கிடுவீர்

இலங்கையில் இறையில்லத்திற்காக  வாரி வழங்கிடுவீர்