”அழைப்புப்பணி” வாராந்திர பயான் – ஷார்ஜா மண்டலம்

ஷார்ஜா மண்டலம் சைஃப் சோன் பகுதியில் கடந்த 06/01/2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மது ஃபரூக் அவர்கள் ”அழைப்புப்பணி” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.