”மூடநம்பிக்கைகள்” வாராந்திர பயான் – ஷார்ஜா மண்டலம்

ஷார்ஜா மண்டலம் FALCON CAMP பகுதியில் கடந்த 05/01/2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முஹம்மத் ஃபரூக் அவர்கள் ”மூடநம்பிக்கைகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.