பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு – ஷார்ஜா மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள் Friday, January 4, 2013, 13:42

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 03/01/2013 அன்று பேச்சாளர் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சகோ. முஹம்மது பாரூக் அவர்கள் பயிற்சி அளித்தார்கள்.