‘வளைகுடா பகுதி’

“குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Friday, April 8, 2016 20:21

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, April 6, 2016 19:23

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பம் – வேளச்சேரி கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, April 4, 2016 19:28

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை ” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசிய மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 2, 2016 19:51

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 15, 2016 17:21

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பம் – தாயனூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, March 12, 2016 20:04

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு ” குர்ஆன் வகுப்பு – மஸ்கட் மண்டலம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, March 2, 2016 14:13

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“குர்ஆன் விளக்கவுரை” குர்ஆன் வகுப்பு – மலேசியா மண்டலம் கோலாலம்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 13:24

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” குழு தஃவா – மலேசியா மண்டலம் பினாங் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Wednesday, February 24, 2016 13:22

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“அல் ஹசா மண்டல வாராந்திர குர்ஆன் கிலாஸ் ” குர்ஆன் வகுப்பு – அல் ஹசா மண்டல ரிஃபா மார்கஸ்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, February 23, 2016 14:11

...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்