‘பிறை அறிவிப்புகள்’

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 22, 2015 0:06

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் முதல்...

ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம்!

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 22, 2015 0:05

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் முதல்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, March 22, 2015 0:02

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்காலில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாதம் முதல்...

ஜமாஅத்துல் ஆகிர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, March 17, 2015 17:02

கடந்த 20.02.15 வெள்ளிக்கிழமை மஹரிபிலிருந்து தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் வரக்கூடிய 21.03.15 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பிறை...

தமிழகத்தில் ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, February 23, 2015 15:43

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 19.02.15 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி...

ஜமாஅத்துல் அவ்வல் மாத பிறை தென் பட்டால் தெரியப்படுத்தவும் – 2015

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 19, 2015 15:49

கடந்த 21.01.15 புதன் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் ரபியுல் ஆகிர் மாதம் முதல் பிறைஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 19.02.15 வியாழக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, December 25, 2014 12:12

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 23.12.14 செவ்வாய்க்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 23.11.14 செவ்வாய்க்கிழமை மஹரிப் முதல் தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் முதல்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 24, 2014 11:39

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாகதமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை 30ஆக பூர்த்தி செய்ய...

ஸஃபர் மாத பிறை தென்பட்டால் தெரியப்படுத்துங்கள் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Sunday, November 23, 2014 16:33

கடந்த அக்டோபர் 25.10.14 சனிக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமானது என்ற அடிப்படையில் இன்று 23.11.14 ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2014

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, October 25, 2014 18:58

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 25.10.14 சனிக் கிழமை மஹரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டது. எனவே 25.10.14 சனிக் கிழமை மஹரிப் முதல்...