பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (27.4.2017) வியாழக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (29.3.2017,) புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆஹிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆஹிர் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 27.2.17 திங்கட்க்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 28.1.17 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016 – 17

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (30.12.2016,) வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு ஊட்டியில் பிறை...

தமிழகத்தில் ரபிஉல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் ரபிஉல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 30.11.16 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 31.10.16 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (2.10.2016,) ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல...

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 2.9.16 வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 3.08.16 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும்...