பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் துல்காதா மாதம் ஆரம்பம் – 2017

துல்காதா மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (24.7.2017) திங்கட் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு நெல்லை மற்றும் காரைக்காலிலும் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 24.7.2017...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (25.6.2017) ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபுக்கு பிறகு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால், 25.6.2017...

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 26.5.17 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (27.4.2017) வியாழக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால் மற்றும் தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ரஜப் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (29.3.2017,) புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில்...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆஹிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் ஆஹிர் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 27.2.17 திங்கட்க்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2017

தமிழகத்தில் ஜமாஅதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் - 2017 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 28.1.17 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016 – 17

தமிழகத்தில் ரபிவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (30.12.2016,) வெள்ளிக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு ஊட்டியில் பிறை...

தமிழகத்தில் ரபிஉல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் ரபிஉல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 30.11.16 புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2016

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் - 2016 பிறைதேட வேண்டிய நாளான 31.10.16 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த...