‘ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்’

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – திருப்பனந்தாள்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:10

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 15.01.2016, 16.01.2016 & 17.01.2016கிளை: திருப்பனந்தாள்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 110...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – ஆவூர்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:09

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: ஆவூர்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 60...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“மரணத்தை மறந்த மனிதன்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கோவிந்தகுடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:07

சொற்பொழிவு தலைப்பு: மரணத்தை மறந்த மனிதன்உரையாற்றியவர்: அல்தாபி - ப்ரெஜெக்டர் நிகழ்ச்சிமண்டபம்/மர்கஸ்: மண்டபம்நிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: கோவிந்தகுடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கோவிந்தகுடி

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:06

சொற்பொழிவு தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஉரையாற்றியவர்: P.J. ப்ரெஜெக்டர் - நிகழ்ச்சிமண்டபம்/மர்கஸ்: மர்கஸ்நிகழ்ச்சி தேதி: 10.01.2016கிளை: கோவிந்தகுடிநிகழ்ச்சி புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:05

அகற்றப்பட்ட பொருள்: 15 ஷிர்க் பொருட்கள் அகற்றம் --- 1. தர்ஹா படம் – 2 2. மந்திரத்தகடு – 1 3. படிகாரக்கற்கள் – 2...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:05

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 16.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 51...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:05

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 06-01-2016 முதல் 12-01-2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 167...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:04

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 05.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 51...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:03

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 04.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 25...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” தனி நபர் தஃவா – சோழபுரம்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Thursday, February 11, 2016 21:03

தஃவா செய்யப்பட்ட தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுநிகழ்ச்சி தேதி: 03.01.2016கிளை: சோழபுரம்நிகழ்ச்சி புகைப்படம்: தஃவா செய்யப்பட்ட நபர்கள்: 23...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்