‘தஃவா நிகழ்ச்சிகள் உள்நாடு’

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” சுவர் விளம்பர தஃவா – சோழபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:20

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 6மொத்த சதுர அடி: 565நிகழ்ச்சி தேதி: 27.11.2015கிளை: சோழபுரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – ஜாம்பஜார் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:03

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 30மொத்த அடி: 240 சதுர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 10.11.15கிளை: ஜாம்பஜார் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:02

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 32 சதுர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 17.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – மைலாப்பூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 19:01

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 8மொத்த அடி: 64 சதர அடிநிகழ்ச்சி தேதி: 12.11.15கிளை: மைலாப்பூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – அதிராம்பட்டினம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 18:24

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: -நிகழ்ச்சி தேதி: 21/11/2015கிளை: அதிராம்பட்டினம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்க்கம்-3″ மார்க்க விளக்க டிவிடி விநியோகம் – குளச்சல்

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Tuesday, November 24, 2015 16:57

தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்க்கம்-3எண்ணிக்கை: 3மொத்த தொகை: 60நிகழ்ச்சி தேதி: 12-11-2015கிளை: குளச்சல்புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“தூய்மை வாரம்” பேனர் தஃவா – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 20:07

தலைப்பு: தூய்மை வாரம்எண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: -நிகழ்ச்சி தேதி: 19/11/2015கிளை: பட்டுக்கோட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – சமயபுரம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 19:32

அகற்றப்பட்ட பொருள்: 3-பொருள்கள்நிகழ்ச்சி தேதி: 20/11/15 (ஃபஜ்ர் தொழுகைக்கு பிறகு )கிளை: சமயபுரம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” பேனர் தஃவா – பட்டுக்கோட்டை கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 16:02

தலைப்பு: ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடுஎண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: -நிகழ்ச்சி தேதி: 12/11/2015கிளை: பட்டுக்கோட்டை கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – அருப்புக்கோட்டை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Monday, November 23, 2015 16:00

அகற்றப்பட்ட பொருள்: தகடு, சங்கு, கயறு,தர்கா போட்டோ.நிகழ்ச்சி தேதி: 15:11:15கிளை: அருப்புக்கோட்டைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்