‘தஃவா நிகழ்ச்சிகள் உள்நாடு’

“” நடமாடும் நூலகம் – செங்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 18:08

கிளை: செங்குன்றம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: பிப்ரவரி 7முதல் மார்ச் 7 வரை - நடமாடும் புக்ஸ்டால் 18 ஆட்டோக்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” நடமாடும் நூலகம் – செங்குன்றத்தில் நடமாடும் புக்ஸ்டால் 10 ஆட்டோக்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 18:07

கிளை: செங்குன்றத்தில் நடமாடும் புக்ஸ்டால் 10 ஆட்டோக்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.நிகழ்ச்சி தேதி: பிப்ரவரி 7முதல் மார்ச் 7புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” இணைவைப்பு பொருட்கள் அகற்றம் – போரூர் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 18:06

அகற்றப்பட்ட பொருள்: இணைவைப்பு பொருள்நிகழ்ச்சி தேதி: (18-02-2016)கிளை: போரூர் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“தாஃவா பேனர்” பேனர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 18:03

தலைப்பு: தாஃவா பேனர்எண்ணிக்கை: 2மொத்த அடி: 16நிகழ்ச்சி தேதி: 14/02/2016கிளை: பட்டாபிராம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“விழிப்புணர்வு பேனர் ” பேனர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:58

தலைப்பு: விழிப்புணர்வு பேனர்எண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 3நிகழ்ச்சி தேதி: 13/02/2016கிளை: பட்டாபிராம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” நடமாடும் நூலகம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:57

கிளை: பட்டாபிராம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 14/02/2016புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“தாஃவா பேனர் ” பேனர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:56

தலைப்பு: தாஃவா பேனர்எண்ணிக்கை: 1மொத்த அடி: 20நிகழ்ச்சி தேதி: 13/02/2016கிளை: பட்டாபிராம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” நடமாடும் நூலகம் – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:54

கிளை: பட்டாபிராம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 07/02/2016புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

” தாஃவா பேனர் ” பேனர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:54

தலைப்பு: தாஃவா பேனர்எண்ணிக்கை: 2மொத்த அடி: 16நிகழ்ச்சி தேதி: 06/02/2016கிளை: பட்டாபிராம் கிளைபுகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்

“” நடமாடும் நூலகம் – நெற்குன்றம் கிளை

செய்தி வெளியிடப்பட்ட நாள்: Saturday, April 9, 2016 17:53

கிளை: நெற்குன்றம் கிளைநிகழ்ச்சி தேதி: 14.02.16புகைப்படம்:...

மாவட்ட / மண்டலத்தின் மற்ற செய்திகள்